INFORMACJE OGÓLNE


1. Właścicielem sklepu PLYNYDOMYCIA,PL jest firma ADIL Sp. z o.o  z siedzibą w Teofilowie . wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerze KRS 0000685996, NIP: 8631700969 , REGON: 367748139 zwana dalej Sprzedającym.
2. Biuro firmy znajduje się pod adresem Teofilów 1, 27-515 Tarłów. skąd są realizowane wysyłki.
3. Sklep PLYNYDOMYCIA.PL realizuje zamówienia na terenie Polski.
4. Działalność ta odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest skierowana do użytkowników indywidualnych.
5. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu PLYNYDOMYCIA.PL wyrażone są w polskich złotych i nie zawierają podatku VAT zgodnie z  art.113ust.1 i 9 Ustawy o podatku od towarów i usług.

6. Faktury wystawiane dla kupującego nie zawierają podatku VAT zgodnie z  art.113ust.1 i 9 Ustawy o podatku od towarów i usług.

 

PRZYJĘCIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu, umożliwiającego weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić
2. Czas realizacji wynosi od 1 do 10 dni roboczych. W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w magazynie czas ten może się wydłużyć. O takim przypadku klient każdorazowo jest informowany, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
3. Podczas odbioru prosimy sprawdzić w obecności kuriera, czy przesyłka: opakowanie i zawartość, jest w stanie nienaruszonym. Jeżeli powstała szkoda lub zauważono brak, prosimy spisać protokół szkody opisując szczegółowo zidentyfikowane zniszczenia oraz zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym. Odpowiedni formularz protokołu szkody jak list przewozowy posiada kurier.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY - ZWROT TOWARU
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
2. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia zamówionego towaru. Dzień dostawy określany jest na podstawie listu przewozowego.
3. Rezygnacja jest możliwa tylko i wyłącznie w przypadku braku jakichkolwiek naruszeń lub uszkodzeń zamówionych artykułów. Zwracany towar musi być kompletny. Produkt nie może nosić śladów użytkowania.
4. Klient otrzymuje zwrot pieniędzy na wskazane przez Klienta konto bankowe.
5. Zwracana jest kwota za towar plus koszt wysyłki zgodnie z kwota zamówienia i wybraną formą transportu.

FORMY DOSTAWY I PŁATNOŚCI
1. Zamówione towary dostarczane są zgodnie z wybraną przez Klienta opcją: firmą kurierską.
2. Dostępne formy płatności: przelew, płatność za pobraniem, płatność online oraz płatności kartą.

3.Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

KOSZTY WYSYŁKI
1. Koszty wysyłki ponosi klient zgodnie z cennikiem firm kurierskich. sklep automatycznie w zależności od wagi towarów w koszyku i adresu dostawy wyliczy koszty wysyłki.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Rejestrując konto w sklepie PLYNYSOMYCIA.PL , klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych w procesie rejestracji danych osobowych
2. Składając zamówienie, klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklep PLYNYSOMYCIA.PL są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

GWARANCJA I REKLAMACJA
1. Sklep Internetowy PLYNYSOMYCIA.PL jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową sprzedaży. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi obowiązuje, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 14 dni od dnia wydania Towaru Zamawiającemu. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Zamawiających, nabywających Towar jako Konsumenci, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
2. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Sklep , Zamawiający powinien dostarczyć reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu tego Towaru i opisem reklamacji, do Sklepu Internetowego na adres: „ ADIL Sp. z o.o. Teofilów 1, 27-515 Tarłów’’.
3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Sklep Internetowy przesyłki z reklamowanym Towarem. W tym samym terminie Zamawiający powinien zostać powiadomiony o wyniku reklamacji.
4. Sklep PLYNYDOMYCIA.PL nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
5.Do złożenia reklamacji Zamawiający proszony jest o szczegółowe opisanie usterki, wady otrzymanego towaru na adres mailowy info@plynydomycia.pl

6. W przypadku nie uznania zasadności reklamacji, reklamowany Towar zostanie odesłany Zamawiającemu wraz z informacją o przyczynach uznania reklamacji za niezasadną.
7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Zamawiającego, wadliwy Towar zostanie niezwłocznie wymieniony na wolny od wad albo wada zostanie usunięta. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Towaru, usunięcia wady Towaru lub obniżenia ceny, Klientowi zostanie zwrócona należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Towary oferowane przez sklep PLYNYSOMYCIA.PL objęte są gwarancją producenta.

9. W chwili odbioru towaru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.
2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem PLYNYSOMYCIA.PL a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd.